KVKK Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, ALTAN MAKİNA DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Şirketimiz kişisel verilerinizin çeşitli yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.
Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği
Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; Çorum Ticaret Sicili nezdinde 6317 sicil numarası ile kayıtlı, 0059093752600001 Mersis numaralı, şirket merkezi OSB 8. Cadde No:24 ÇORUM adresinde bulunan Altan Makina Döküm San. Tic. AŞ’dir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Türk Ticaret Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve ticari satımlara ilişkin mevzuat kapsamında; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin hukuk işleri süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İş başvurularınız, siparişleriniz, satın alma, ödeme ve teslim aşamalarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve iş başvurusu sahibi, mevcut çalışanlar, tedarikçi ve müşterilerimizin ilgili kişilerinin bilgilerini doğru ve tam olarak tespitinin yapılabilmesi için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili idare ve kurumlar ile diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve ticari ilişkimizin ilgili mevzuat uyarınca gereğini yerine getirmektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4.İlgili Kişi Olarak 6698 Sayılı Kanun’a Göre Haklarınız
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11.m.sindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.altanmakina.com web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; altanmakina@hs02.kep.tr KEP adresine, info@altanmakina.com e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile “OSB 8. Cadde no:24 Çorum” adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Altan Makina, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Altan Makina tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Üyesidir
The Turkish Foundry Association Member
© Telif Hakkı - Altan Döküm - Makina